Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kloosterman Advocatuur B.V. KvK nr. 69695687 BTW NR. 8579.71.529.B.01

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Kloosterman Advocatuur en de opdrachtgever.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Kloosterman Advocatuur. Artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, handelende over hoofdelijkheid bij meerdere opdrachtnemers, zijn beide niet van toepassing. De opdrachtgever vrijwaart de heer J.B. Kloosterman uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid.
 3. Het staat Kloosterman Advocatuur vrij om bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Kloosterman Advocatuur zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kloosterman Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Kloosterman Advocatuur bedingt hierbij dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De kosten van uitvoering van de opdracht zullen in beginsel éénmaal per maand (achteraf) aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Als een gerechtelijke procedure wordt gevoerd, dan zal het griffierecht bij wijze van voorschot in rekening kunnen worden gebracht
 5. Kloosterman Advocatuur kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Kloosterman Advocatuur is eveneens gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen indien de opdrachtgever op enig moment declaraties van Kloosterman Advocatuur niet tijdig heeft voldaan dan wel te voorzien is dat de opdrachtgever declaraties van Kloosterman Advocatuur niet tijdig zal voldoen. Kloosterman Advocatuur is gerechtigd het voorschot bij het einde van de opdracht te verrekenen.
 6. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen.
 7. De derdengeldenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Hoek Ten Katen Kloosterman met nummer NL14RABO0162247338 wordt gebruikt als Derdengeldenrekening van Kloosterman Advocatuur. Met de Stichting, waar Kloosterman Advocatuur bestuurder van is, zijn sluitende afspraken gemaakt om te voldoen aan de voorschriften die gelden voor het aanhouden van een derdengeldenrekening.
 8. De opdrachtgever verleent Kloosterman Advocatuur, alsmede de stichting Stichting Beheer Derdengelden Hoek Ten Katen Kloosterman, waartoe Kloosterman Advocatuur ter zake in deze gevolmachtigd is, uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden (op de door voornoemde stichting aangehouden derdenrekening) te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Kloosterman Advocatuur verschuldigd is.
 9. Enige aansprakelijkheid van Kloosterman Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Deze polisvoorwaarden worden op verzoek toegezonden.
 10. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.
 11.  Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het dubbele van het door Kloosterman Advocatuur in de betreffende opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium, tot een maximum van EUR 50.000.
 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding één jaar nadat de gronden waarop de opdrachtgever zich beroept hem ter kennis zijn gekomen of hij met deze gronden redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 13.  De opdrachtgever vrijwaart Kloosterman Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of grove schuld zijdens Kloosterman Advocatuur.
 14. In aanvulling op deze voorwaarden hanteert Kloosterman Advocatuur een kantoorklachtenregeling. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Kloosterman Advocatuur en de opdrachtgever.
 15. Op de rechtsverhouding tussen Kloosterman Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze rechtsverhouding kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.